תיקון מחשב נייד לנובו בתל אביב והסביבה

תיקון תקלות מחשב

מטרת הסכם זה היא להסדיר את תנאי ההתקשרות בין פיקסי ס.פ בע“מ (״החברה״) לבין הלקפיקסיוח לשם אספקת שירותי סיוע בתיקון תקלות מחשב (כהגדרתן להלן).

 השירותים מיועדים אך ורק עבור לקוחות ומשתמשים ביתיים לצרכים אישיים והם אינם מיועדים למשתמשים עסקיים או לשימושים מסחריים של משתמשים ביתיים.

 הסכם זה, בצירוף טופס ההזמנה המצורף לו ומסמך ההנחיות (כהגדרתו להלן), מהווים את המסגרת המלאה והממצה להתקשרות בין הצדדים.

הלקוח מתקשר בהסכם זה בשמו ובשם משתמשי הלקוח (כהגדרתם להלן) והוא מצהיר ומתחייב כלפי החברה כי הוא רשאי לעשות

 ״אמצעי קשר מרחוק״- תוכנה או יישום אחר לגישה והשתלטות מרחוק למחשב הלקוח בה תשתמש החברה לצורך אספקת השירותים (המסופקים באמצעות קשר מרוחק).

2.2.      ״אתר החברה״- אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.superelectricalLco.U או בכל כתובת אחרת עליה תודיע החברה מעת לעת.

״באג״- אי תאימות בין תיאור בתיעוד תוכנה או מוצר חומרה לבין הקיים בפועל ובהעדר תיעוד אי תאימות בין פעולה או מאפיין צפוי בהתאם למקובל בעולם המחשוב לבין הקיים בפועל.

 ״בית הלקוח״- כתובת הלקוח במדינת ישראל הרשומה בטופס ההזמנה. במידה ולא נרשמה כתובת הלקוח בטופס ההזמנה, יסופקו השירותים שאינם מסופקים באמצעות קשר מרוחק, במוקד החברה בלבד.

2.5.      ״ההסכם״ או ״הסכם זה״ או ״כתב זה״- הסכם זה וכן: טופס ההזמנה ומסמך ההנחיות המהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 ״השירותים״- שירותי סיוע בתיקון תקלות מחשב כמפורט בסעיף 3 להלן.

 ״השירותים הנוספים״- שירותים נוספים כמפורט בסעיף 4, אותם רשאי הלקוח לרכוש.

  ״ימי ושעות עבודה״- ימים א׳-ה’ בין השעות 15:00-9:00 , למעט ערבי חג,ימי חג, שבתון וחול המועד.

תיקון מחשבים בתל אביב והסביבה – מההוא אמצעי זיהוי?

״אמצעי זיהוי״- אמצעי המשמש לזיהוי כגון קוד, סיסמא, אמצעי פיזי וכו’, שיקבע לפי שיקול דעת החברה לצורך זיהוי משתמשי הלקוח.

  ״לקוח״- מי ששמו מצוין כלקוח בטופס ההזמנה.

 ״מוקד החברה״- מוקד לפניות משתמשי הלקוח לקבלת השירותים, באמצעות טלפון מספר 03-9270555 או פקס מספר 03-9008694 (או כל מספר נוסף או אחר עליו תודיע החברה מעת לעת).

״מחירון תיקונים״- ‘מחירון תיקוני מחשב’ המתפרסם באתר האינטרנט ‘דפי זהב’ (שהוא צד שלישי שאינו קשור לחברה) בכתובת25805-Mp://www.dco.il/priceList/ ככל ו’דפי זהב’ תחדל מלפרסם המחירון באתר דפי זהב, תהיה החברה רשאית להסתמך על מחירון אחר המתפרסם על ידי צד שלישי בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת שישים יום. במקרה שבמחירון מתפרסם טווח מחירים לביצוע תיקון מסוים (למשל תיקון מאוורר בין ₪150-50) יחושב המחיר לפי המחיר הממוצע (למשל אם לפי המחירון העבודה הכרוכה בהחלפת מאוורר היא בעלות של בין₪150-50, העלות תחושב לפי ₪100).

2.12.    ״מסמך ההנחיות״ – מסמך המתפרסם באתר החברה והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה הכולל הבהרות, כללים, הנחיות והסברים (טכניים ומנהלתיים בעיקרם) בקשר עם השירותים והשירותים הנוספים, לרבות תנאי תקשורת ותנאי חומרה ותוכנה.

2.13.    ״משתמשים״ או ״משתמשי הלקוח״- הלקוח וכן משתמש נוסף ששמו מפורט בטופס ההזמנה.

2.14.    ״מחשב/מחשבי הלקוח״- מחשב אישי, או מחשב נייד, כמפורט בטופס ההזמנה, המשמש לשימוש אישי ושלא לשימוש עסקי או מסחרי, העומד בתנאי חומרה ותוכנה, בתנאי תקשורת וכן ביתר התנאים הרלוונטיים שבמסמך ההנחיות ושסומן במדבקת זיהוי על ידי החברה.

2.15.    ״תנאי חומרה ותוכנה״- תנאים בקשר עם חומרה ותוכנה המפורטים במסמך ההנחיות.

2.16.    ״תנאי תקשורת״- תנאים בקשר עם תקשורת המחשב לרשת האינטרנט המפורטים במסמך ההנחיות.

2.17.    ״תקופת השירותים״- תקופה של שנה (ללא חידוש אוטומאטי בסוף התקופה) מיום ההזמנה.

2.18.    ״תקלות מחשב״- תקלות תוכנה או חומרה במחשב הלקוח למעט תקלות ותיקונים שאינם נכללים בשירותים כמפורט בהסכם זה להלן.

מונחים שלא הוגדרו מפורשות בהסכם זה, תהיה להם המשמעות הקבועה בחוק.

  1. תכולת השירותים

השירותים כוללים שירותי סיוע בתיקון תקלות תוכנה וחומרה במחשב הלקוח. במקרה של תקלת מחשב הלקוח יפנה לחברה ויודיע על תקלה (״קריאת שירות״) החברה תספק השירותים באופן הבא:

3.1.1.   סיוע מרחוק- סיוע מרחוק על ידי טכנאי החברה – סיוע טלפוני ובעזרת אמצעי קשר מרחוק, של טכנאי החברה, באבחון ובהתמודדות עם תקלות.

זמן תגובה: בכפוף לזמינות הלקוח וליכולת לקיים תקשורת מקוונת תקינה יתואם מועד לסיוע מרחוק בתוך 6 שעות עבודה ממועד קבלת הקריאה במוקד החברה. טיפולי המשך, בכפוף לזמינות הלקוח (וליכולת לקיים תקשורת מקוונת תקינה) יתואם מועד להמשך סיוע מרחוק בתוך 12 שעות עבודה ממועד הסיוע האחרון שנערך.

3.1.2.   משלוח טכנאי לבית הלקוח- לפי שיקול דעתה המקצועי של החברה, במקרה שהסיוע מרחוק (או סיוע מרחוק חוזר) אינו מצליח, שליחת טכנאי החברה לבית הלקוח לצורך התמודדות עם התקלה, על פי החלטת החברה.

זמן תגובה: בכפוף לזמינות הלקוח יתואם מועד בתוך 24 שעות עבודה ממועד הסיוע מרחוק (או הסיוע מרחוק החוזר), בקשר עם התקלה.

3.1.3.   ללקוחות אשר הכתובת שמסרו בעת ההצטרפות לשירות אינה הכתובת בה נדרש השירות (כגון מחשב נייד, בעת נסיעה מחוץ לבית) – במקרה שהסיוע מרחוק (או סיוע מרחוק חוזר) אינו מצליח, ימסור הלקוח את המחשב לתיקון במוקד החברה.

3.1.4.   במקרה של איחור באספקת השירות יזוכה הלקוח בזכות לקריאת שירות נוספת.

3.2.      השירותים כוללים עד 25 ‘קריאות שירות’. השירותים כוללים החלפה של עד 5 רכיבי חומרה. החלפת רכיבי חומרה יכול שתעשה לסוג דומה (או מתקדם יותר) בתכונות ובאיכות לרכיב המוחלף.

3.3.      השירותים אינם כוללים:

3.3.1.   סיוע בתיקון תקלות תקשורת לרבות התחברות לרשת האינטרנט.

3.3.2.   סיוע בתיקון תקלות בציוד היקפי ובהתקנים חיצוניים.

3.3.3.   אספקת תוכנות.

3.3.4.   תיקון מסכים במחשבים. תיקון מסכים במחשבים ניידים.

3.3.5.   שירותי גיבוי.

3.3.6.   שחזור מידע.

3.3.7.   שירותים למחשבים שאינם עומדים בדרישות תקשורת חומרה ותוכנה.

3.3.8.   החלפת חומרה בעלות מעל לעלות המקסימלית הקבועה במחירון התיקונים לרכיבי חומרה פשוטים.

3.3.9.   תיקון באגים.

3.3.10. סיוע בתקלות בתוכנות או בתקלות הנובעות מתוכנות שאינן מיועדות לשימוש ביתי, אישי שאינו עסקי.

3.3.11. תיקונים מוחרגים: נזקי שבר, נזקי שימוש רשלני, נזקי שימוש לא בטיחותי, נזקי טבע או כח עליון, נזקי מים, חלודה או ריקבון, תיקון הכרוך בסיכון בטיחותי לטכנאי ותקלות ברשת החשמל שחברת החשמל הסכימה ליטול האחריות לתקנן.

תיקון רכיב חומרה שהוא בתקופת אחריות של יצרן או ספק אחר.

3.3.12. השירות אינו כולל תיקון תקלות שקרו לפני מועד ההצטרפות לשירות

3.4.      ניתוב – טיפול בתקלות יעשה לאחר אבחון התקלה כתקלה הנכללת בשירות. במקרה של תקלת מחשב שאינה נכלל במסגרת השירותים, במידת האפשר, על סמך המידע שיהיה בידי החברה לאחר אבחון התקלה: יופנה הלקוח לגורם אשר עשוי לסייע לו בטיפול בתקלה או, תינתן הצעת מחיר לתיקון התקלה שאינה מכוסה על פי כתב זה.

  1. שירותים נוספים

4.1.      החברה עשויה אך אינה מתחייבת, להציע ללקוחות שירותים נוספים למחשבי הלקוח, והלקוח* יהיה רשאי לרכשם, כגון: שירות מרחוק לחו”ל , הדרכות וכיוצ״ב. תכולת השירותים הנוספים ועלותם תפורסם באתר החברה. רכישת שירותים נוספים תעשה אך ורק בכפוף לאישור מפורש של הלקוח.

*רכישת שירותים נוספים ניתנת לביצוע רק על ידי הלקוח (ולא על ידי משתמשים אחרים).

  1. הוראות כלליות

5.1.      במהלך תקופת השירותים החברה תספק למשתמשי הלקוח את השירותים בימי ובשעות העבודה. זמני מענה במוקד החברה לקריאות וכן זמני תגובה להם מחויבת החברה הם בהתאם לימי ולשעות העבודה, אך החברה עשויה לפי שיקול דעתה, לספק שירותים גם מעבר לימי ולשעות העבודה. בנוסף הלקוח רשאי להודיע על קריאת שירות בדוא״ל או בפקס גם במועדים שמעבר לימי ולשעות העבודה תוך שמועדי המענה והטיפול להם מתחייבת החברה יחלו להימנות החל מיום העבודה שיחול לאחר מועד מסירת ההודעה.

5.2.      השירותים מיועדים אך ורק למשתמשי הלקוח הרשומים בטופס ההזמנה.

5.3.      החברה רשאית להתנות את אספקת השירותים בשימוש באמצעי זיהוי או במספר אמצעי זיהוי.

5.4.      השירותים הינם אישיים, אינם ניתנים להעברה ואינם מאפשרים החלפת משתמשים או מחשבים.

5.5.      אספקת השירותים מותנית בעמידה בדרישות תקשורת וכן בדרישות חומרה ותוכנה.

5.6.      החברה תנקוט מאמצים סבירים על מנת להבטיח כי השירותים יהיו זמינים באופן סביר בכל ימי ושעות העבודה, עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי השירותים יהיו זמינים בפועל בכל ימי ושעות העבודה. לאור זאת שאספקת השירותים תלויה בגורמים שונים שאינם בשליטת החברה כגון תקלות או שיבושים בתקשורת (כגון: חוסר יכולת לתקשר באמצעות רשת האינטרנט, קצב תעבורת נתונים נמוך, ניתוקים מהרשת, מתקפות טרור קיברנטי וכו’) אירועי כח עליון (לרבות ומבלי לגרוע: מלחמות, שביתות כלליות, סגרים, מצבי חירום וכיוצ״ב) הרי שאלו עלולים לשבש, לעכב ואף לסכל את אספקת השירותים. מעת לעת תגבש החברה נהלים והנחיות למקרים של כשל או שיבושים באספקת השירותים והודעה על כך תוצב באתר החברה. החברה תהיה רשאית להשהות את השירותים לפרקי זמן קצרים מעת לעת לצורך טיפולי והסדרי אבטחה, פעולות טכניות או בירורים שונים הנדרשים לצורך המשך אספקה יעילה של השירותים.

5.7.      ידוע ללקוח כי אמצעי הקשר המרוחק, המחשבים והתוכנות שבהם לא פותחו על ידי החברה והם אינם בבעלותה. החברה פועלת לסייע בהתמודדות עם תקלות מחשב, אולם החברה אינה ובשום מקרה לא תהיה אחראית למחשבים ולתקלות שיהיו בהם, החברה אינה מתחייבת גם כי תצליח לפתור כל תקלת מחשב. ידוע ללקוח כי החברה אינה מתחייבת לתקן באגים.

5.8.      במקרה והחברה לא תצליח לפתור תקלת מחשב, תינתן ללקוח האפשרות לרכוש מחשב חדש חלופי במחיר מופחת (מחיר בו החברה רוכשת מחשבים ברכישות סיטונאיות).

5.9.      השירותים יסופקו אך ורק למחשבים ולתוכנות הנמצאים בשימוש הלקוח כדין.

5.10.    למניעת נזק למשתמשים, בטרם צריכת השירותים על המשתמשים לדאוג לקיים את כל ההנחיות שבמסמך ההנחיות ובכלל זאת:

5.10.1. לדאוג לגיבוי של המחשב ולגיבוי נפרד נוסף של המידע שבו;

5.10.2. לבצע סריקה באמצעות תוכנות עדכניות לשלילת וירוסים, רוגלות ושאר גורמים מפגעים.

  1. עדכון מסמך ההנחיות

6.1.      אספקת השירותים כפופה לקיום ההוראות וההנחיות הטכניות שבמסמך ההנחיות. אמצעי תקשורת ומחשוב מתפתחים ומשתנים באופן תמידי, קיים סיכוי סביר כי בעתיד יערכו שינויים ו/או תוספות באספקת השירותים החברהשומרת הזכות לעדכן את מסמך ההנחיות מעת לעת.

6.2.      הודעה על עדכונים במסמך ההנחיות תישלח ללקוחות בדואר אלקטרוני. הלקוח מתחייב להתעדכן ולפעול על פי מסמך ההנחיות.

  1. השירותים מסופקים כפי שהם

7.1.      השירותים מסופקים כפי שהם. החברה אינה מתחייבת כי השירותים מתאימים לצרכיו של משתמש מסוים או למטרה מסוימת כלשהי. על אף שהחברה נוקטת מאמצים להבטיח כי השירותים יהיו מועילים, עדכניים, ונקיים משגיאות בהתחשב בכמות תצורות המחשב היישומים והתקלות האפשריות אין יכולת להבטיח כי החברה תצליח לתקן כל תקלה.

  1. אחריות מוגבלת לחברה

בידי הלקוח היכולת למנוע נזקים שעלולים להיגרם לו כתוצאה מהשירותים

(לרבות מאי אספקתם), בשום מקרה החברה לא תישא באחריות לכל נזק,

תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בפעילות, אבדן מידע, אי נוחות וכל

נזק ישיר או עקיף הנובע מתקלת מחשב ו/או מן השירותים.

8.1.      אחריות החברה כלפי הלקוח והמשתמשים מתמצית בביצוע הפעולות, ובנקיטת האמצעים המפורטים בהסכם זה. מעבר לאחריות זו, החברה לא תישא באחריות נוספת כלשהי, יהיה מקורה אשר יהיה בין חוזי בין נזיקי ובין אחר. בידי הלקוח האפשרות למנוע כל נזק של ממש שעלול להיגרם לו מהשירותים (מאספקתם או מאי אספקתם) באמצעות נקיטת צעדי מניעה פשוטים (גיבוי שוטף של המחשב ושל הנתונים, שימוש בתוכנת אנטי וירוס ושימוש בתוכנה נגד רוגלות). ידוע ללקוח ומוסכם עליו כי התקשרות החברה בהסכם זה מותנית בהסכמת הלקוח להגבלת אחריותה כלפיו וכלפי המשתמשים כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור ולמען הסר כל ספק יובהר:

8.1.1.   החברה לא תהיה אחראית בגין או בקשר עם הסכם זה לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם (ובכלל זאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין שמדובר בנזק מוחשי ובין שלא) ובלבד שהחברה לא פעלה במרמה או מתוך כוונה לגרום נזק.

8.1.2.   החברה לא תהיה אחראית לעיכובים ו/או שיבושים באספקת השירותים עקב גורמים שאינם בשליטתה.

8.1.3.   החברה אינה ולא תהיה אחראית למוצרי ו/או שירותי צדדים שלישיים ובכלל זאת לאיכותם, זמינותם והשירות שינתן בקשר עימם.

8.2.      היה ועל אף כוונת הצדדים להגביל אחריותה של החברה יקבע כי החברה אחראית מעבר לאחריותה המוגבלת כאמור, תוגבל אחריותה של החברה אך ורק לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שנגרמו כתוצאה ישירה ובלעדית ממעשים או מחדלים שהם בגדר רשלנות חמורה או זדון (מעשה או מחדל מתוך מודעות וכוונה בפועל לגרום לנזק) של החברה, ובסכום שלא יעלה על מחצית הסכום ששילם הלקוח בפועל עבור השירותים.

  1. הפסקת ההסכם ע״י החברה בטרם תום תקופת השירותים

9.1.      במקרים הבאים תהיה החברה רשאית להפסיק ההסכם בטרם תום תקופת השירותים:

9.1.1.   איזה ממשתמשי הלקוח הפר התחייבויותיו מכח הסכם זה ובכלל זאת, לא מילא אחר הנחיות שבמסמך ההנחיות בקשר עם אספקת השירותים, ובמידה וההפרה ניתנת לתיקון ההפרה לא תוקנה בתוך ז2 ימים מיום שהחברה מסרה ללקוח הודעה על כך.

9.1.2.   מסירת מידע שקרי לחברה, או כל מעשה או מחדל מכוונים אחרים שיש בהם כדי לשבש יכולת החברה לספק השירותים.

9.1.3.   בוטל ההסכם באיזה מהמקרים שבסעיף ז.9, יהיה הלקוח זכאי להחזר התמורה ששילם עבור השירותים שרכש וטרם צרך עד למועד הביטול, בניכוי סך של 25% מדמי השירותים, או ובנוסף את הערך בפועל של השירותים אותם צרך הלקוח, לפי הגבוה (בחישוב ערך השירותים לא יילקחו בחשבון עלות טיפול בתקלות מחשב הנכללות בשירותים, שלא הסתיימו בתיקון התקלה).

ההחזר ישולם בתוך 14 ימים ממועד הביטול. ”הערך בפועל של השירותים”

יחושב לפי מחירון התיקונים.

9.2.      החברה רשאית להפסיק ההסכם בטרם תום תקופת השירותים במקרה של שינוי בדין או בדרישת רשות מוסמכת שיש בה לשנות מהותית את אספקת השירותים והחברה מסרה הודעה מוקדמת בת 30 ימים על הפסקת ההסכם בוטל ההסכם, יהיה הלקוח זכאי להחזר התמורה ששילם עבור השירותים שרכש וטרם צרך עד למועד הביטול.

  1. ביטול ההסכם על ידי הלקוח

10.1.    הלקוח זכאי לבטל השירות בכל עת, בכפוף לתנאים הבאים:

10.1.1. במקרה של ביטול השירות בתוך 14 ימים והלקוח לא צרך את השירות – הלקוח לא ישלם דמי ביטול.

במקרה של ביטול השירות לאחר 14 ימים, או במקרה של ביטול קודם לחלוף 14 ימים במידה והלקוח צרך את השירות-הלקוח ישלם עבור תקופת השירות עד למועד הביטול. וכן ישלם דמי ביטול בסך של 25% ממחיר השירותים עבור התקופה שממועד כניסת הביטול לתוקף ועד למועד בו היה אמור השירות להסתיים אלמלא בוטל (אך לא יותר מ 12 חודשים) ובנוסף את הערך בפועל של השירותים שצרך הלקוח.

10.2.    כספים להם יהיה זכאי הלקוח בעקבות הביטול, ובהתאם לסעיף 10.1 לעיל, ישולמו ללקוח בתוך 14 יום ממועד הביטול.

  1. שימוש במידע על הלקוחות והמשתמשים

11.1.    החברה תשתמש במידע שיימסר לה על ידי הלקוח והמשתמשים לרבות כתובות הדואר האלקטרוני שלהם (בסעיף זה: ”מידע”) לצורך אספקת השירותים וכן לצורך שיווק ואספקת שירותים אחרים של החברה בכפוף לזכות הלקוח להודיע לחברה בכל עת על סירוב לפניות שיווקיות אליו.

11.2.    החברה תנקוט אמצעים סבירים לשמירה על אמינות וסודיות המידע.

11.3.    החברה לא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא בהסכמת הלקוח.

הנכם מוזמנים להצטרף לשירות של  FIXICALL מבית פיקסי

פתיחת קריאה לטכנאי בצורה מהירה ונוחה, 24 שעות ביממה באפליקציה, באתר האינטרנט, בפקס או אימייל.

בתוך זמן קצר טכנאי יתקשר לתאם הגעתו אליכם לתיקון המוצר שהתקלקל

תיקון מחשב לנובו בתל אביב – טכנאי שמגיע עד אליכם.

תשלום מוזל לביקור טכנאי!

כמעט כל הקלקולים והחלפים כלולים בשירות עבודות שלא כלולות בשירות מפוקחות על ידי צוות מקצועי.

אנו מחזיקים טכנאים אמינים ומקצועיים תוך כדי פיקוח על התיקון ועל המחיר כדי שתקבלו את השירות הטוב ביותר.

קראו עוד על תיקון מכונות כביסה מקצועי מבית פיקס.

מלאו עכשיו פרטים בטופס יצירת הקשר ונציגי שירות הטכנאים שלנו יחזרו אליכם בהקדם.

כמה פרטים קטנים ואנחנו מיד חוזרים אליך לתיאום פגישה עם טכנאי מחשב לנובו בתל אביב והסביבה.

תיקון מחשבי לנובו
פיקסי - כי על איכות לא מתפשרים
תיקון מקרר סמסונג
תיקון אייפון 24 שעות תל אביב
מקרר סמסונג זה אנחנו
מקרר סמסונג שירות
לא רק תיקון מחשבים
תיקון אייפון 24 שעות תל אביב
נהנים מתיקון טוב
כל הצעדים לשירות המדהים
חוברת השירותים בהישג ידכם
הכל פיקס!
Scroll to top

מנויי פיקסי

גם בימים של מצב חירום, 

פיקסי ממשיך לתת שירות מהיר וחיוני למנויים שלו : 

קצר חשמלי בבית, מקרר מושבת, מכונת כביסה, טלויזיה, סלולר, מחשב ועוד… כל אלה מוצרים חיוניים בבית ובזמן שלא יהיה מי שיתקן, בזמן של תלונות רבות על אנשי מקצוע שמפריזים במחיר, פיקסי הוכרז כשירות חיוני וממשיך לתת שירות למנויים.

פנו אלינו בכל תקלה


לפני שיעקוץ אותך איש מקצוע

השאירו טלפון וקבלו ביקור של איש מקצוע חינם

למצטרפים חדשים בלבד

השאר את פרטיך ונחזור אליך בהקדם